Projekty

Generalnie roboty budowlane można rozpocząć po uzyskaniu pozwolenia na budowę. Prawo budowlane przewiduje jednak dla części prac budowlanych możliwość zgłoszenia robót bez konieczności uzyskania pozwolenia na budowę a dla najmniej skomplikowanych robót niewymagane jest nawet zgłoszenie.

zgłoszenia budowy sprawy urzędowe pozwolenia na budowe
Zgłoszenia czy też uzyskania pozwolenia na budowę nie wymaga budowa min. altan działkowych w rodzinnych ogrodach działkowych, pochylni dla osób niepełnosprawnych, obiektów małej architektury, ogrodzeń o wysokości 2,2m, Zgłoszenia nie wymaga też budowa przyłączy elektroenergetycznych, wodociągowych, kanalizacyjnych, gazowych, cieplnych i telekomunikacyjnych do budynku, choć w tym przypadku wymagane jest uzgodnienie z dostawcą mediów – w tym celu jest sporządzana dokumentacja projektowa - oraz konieczne jest zaktualizowanie państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego. Ze zgłoszenia czy też uzyskania pozwolenia zwolnione są ponadto roboty budowlane polegające min. na: remoncie obiektów budowlanych, których budowa nie wymaga uzyskania pozwolenia na budowę, ocieplenie budynków o wysokości do 12 m, Zgłoszenie robót niewymagających pozwolenia na budowę dokonuje się urzędzie bądź starostwie wraz z określeniem rodzaju, zakresu i sposobu wykonywania robót budowlanych oraz podaniem terminu rozpoczęcia robót, Do zgłoszenia należy załączyć oświadczenie o dysponowaniu nieruchomością na cele budowlane. Do przystąpienia wykonywania robót można przystąpić 30 dni od zgłoszenia jeżeli urząd (starostwo) nie wniesie sprzeciwu. Obowiązkiem zgłoszenia budowy są objęte min. wolnostojące budynki jednorodzinne, budynki gospodarcze, budynki rekreacji indywidualnej i wiaty. Zgłosić należy również wskazane w Prawie Budowlanym roboty budowlane min. ocieplenie budynków o wysokości powyżej 12 m i nie wyższych niż 25 m, , przebudowę budynków mieszkalnych jednorodzinnych, remont budynków na których budowę konieczne jest uzyskanie pozwolenia na budowę. Pozwolenie na budowę uzyskuje się po złożeniu odpowiedniego wniosku i oświadczenia o dysponowaniu nieruchomością na cele budowlane wraz z czterema egzemplarzami projektu budowlanego. Urząd lub starostwo wydają decyzję o pozwoleniu na budowę w terminie do 65 dni od złożenia kompletnego wniosku. Uzyskanie pozwolenia na budowę jest konieczne dla większości zamierzeń inwestycyjnych występujących w budownictwie takich jak np. budowa, rozbudowa, przebudowa, dobudowa i nadbudowa budynku. Pozwolenia na budowę wymaga wykonywanie wszelkich prac w obiektach zabytkowych oraz robot budowlane wskazane w prawie budowlanym, min. ocieplenie budynków powyżej 25 m. Z konieczności uzyskania pozwolenia na budowę wyłączona jest budowa wolno stojących budynków jednorodzinnych których obszar oddziaływania mieści się w całości na działce lub działkach, na których zostały zaprojektowane
W przypadkach, w których konieczne jest uzyskanie pozwolenia na budowę niezbędnym jest opracowanie projektu budowlanego. Również część robót dla których wystarczające jest zgłoszenie robót niezbędnym okazuje się opracowanie dokumentacji technicznej i dokonanie uzgodnień i opinii wymaganych odrębnymi przepisami. Dobór odpowiedniego zakresu dokumentacji projektowej jest kluczowy dla spełnienia wymogów Prawa Budowlanego i bezproblemowej realizacji inwestycji.

Wszelkie prawa zastrzeżone. PROGRES PROJEKT © 2012